حضور شرکت پارساتک در هفتمین نمایشگاه الکامپ بوشهر

بازدید جناب آقای دلیری قائم مقام سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران "ایدرو" از غرفه شرکت پارساتک در هفتمین نمایشگاه الکامپ بوشهر
بازدید جناب آقای دلیری قائم مقام سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران “ایدرو” از غرفه شرکت پارساتک در  هفتمین نمایشگاه الکامپ بوشهر
بازدید جناب آقای انبیائی مدیر عامل شرکت مگفا از غرفه شرکت پارساتک در هفتمین نمایشگاه الکامپ بوشهر
بازدید جناب آقای انبیائی مدیر عامل شرکت مگفا از غرفه شرکت پارساتک در  هفتمین نمایشگاه الکامپ بوشهر
بازدید جناب آقای گرانوند استاندار محترم بوشهر از غرفه شرکت پارساتک در هفتمین نمایشگاه الکامپ بوشهر
بازدید جناب آقای گرانوند استاندار محترم بوشهر از غرفه شرکت پارساتک در  هفتمین نمایشگاه الکامپ بوشهر
پارساتک در هفتمین نمایشگاه الکامپ بوشهر
پارساتک در هفتمین نمایشگاه الکامپ بوشهر