اخذ گواهی رتبه بندی شرکت های انفورماتیک توسط پارساتک

به استناد آیین نامه احراز صلاحیت و رتبه بندی شرکت ها انفورماتیکی و با توجه به احراز شرایط لازم و تایید صلاحیت شرکت فناوران شبکه ورز پارسا (پارساتک) در سامانه تشخیص صلاحیت و با رعایت مفاد بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۰۳۵۵۶ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۰۷ و سایر مقررات مربوطه، گواهی رتبه بندی و احزار صلاحیت شرکت های انفورماتیک جهت اجرای پروژه های فناوری اطلاعات توسط مجموعه پارساتک اخذ گردید.